కిడ్నీలు ఆరోగ్యంగా ఉండలంటే ఏం తిన్నలో తెలుసా?

కిడ్నీలు ఆరోగ్యంగా ఉండలంటే ఏం తిన్నలో తెలుసా?