• శ్రీదేవిమరణంవెనుకనిజంభర్తబోనీకపూర్ మాటల్లోI First time Bony kapoor speaks about Sridevi death I News

    Published February 25,2018 , 3:59 PM Posted By andhra

    శ్రీదేవిమరణంవెనుకనిజంభర్తబోనీకపూర్ మాటల్లోI First time Bony kapoor speaks about Sridevi death I News

    Date of death: 24 February 2018
    Place of death: Dubai, United Arab Emirates
    Cause of death: Heart attack